• Υπηρεσίες επιστροφής ΦΠΑ.
  • Transfer Pricing, προετοιμασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.
  • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών.
  • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης.
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ή τα Δ.Λ.Π.
  • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων (Ελληνικό Δίκαιο, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού).
  • Φορολογικές Υπηρεσίες διαγνωστικού ελέγχου της εταιρείας σας (Tax Due Diligence).
  • Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων – Κληρονομιών – Δωρεών.
  • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας – Φορολογία Χαρτοσήμου.
  • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.