• Έρευνα και στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
 • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
 • Διοίκηση έργων και Αναπτυξιακά προγράμματα
 • Αξιολόγηση οικονομικών συνθηκών
 • Αναθεώρηση και ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και οικονομικές συνθήκες
 • Ενημέρωση για τα νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τη τρέχουσα νομοθεσία
 • Παραγωγή οικονομικών εκθέσεων
 • Σχεδιασμός Οικονομικών στρατηγικών
 • Σύνταξη προϋπολογισµών (budgeting)
 • Financial due diligence
 • Tax Due diligences
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μείωση του κόστους λειτουργίας
 • Βελτίωση των Ταμειακών Ροών
 • Οικονομική μοντελοποίηση και πρόβλεψη.
 • Συγχωνεύσεις - Μετατροπές Εταιρειών 
 • Εκτιµήσεις κινδύνου απάτης
 • Εκπόνηση µελετών αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων