• Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης.
  • Συστάσεις,  Μεταβολές, Συγχωνεύσεις.
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
  • Υλοποίηση και εφαρμογή συστημάτων Κοστολόγησης.
  • Σχεδιασμός συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
  • Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων.